Kurs rasmi Xisob(Calculus)
1-semestr
Hisob(Calculus) faninining asosiy tushunchalarini, mantiqiy va algoritmik fikrlashni, matematik ko‘rinishda formallashtirilgan masalalarni o‘zlashtira olishni, matematik ko‘rinishda formallashtirilgan masalalarni yecha olishni, olingan yechimlarni tahlil etishni, hisob(calculus) va uning tadbiqlari bo‘yicha o‘quv adabiyotlarini mustaqil o‘rganishni, hisob(calculus) faniga doir asosiy tushunchalarning mutaxassislik fanlari bilan bogʼliqligini o‘rgatish hamda ularni amaliyotga tadbiq etish ko‘nikmasini hosil qilishdan iborat.Hisob(Calculus) faninining asosiy tushunchalarini, mantiqiy va algoritmik fikrlashni, matematik ko‘rinishda formallashtirilgan masalalarni o‘zlashtira olishni, matematik ko‘rinishda formallashtirilgan masalalarni yecha olishni, olingan yechimlarni tahlil etishni, hisob(calculus) va uning tadbiqlari bo‘yicha o‘quv adabiyotlarini mustaqil o‘rganishni, hisob(calculus) faniga doir asosiy tushunchalarning mutaxassislik fanlari bilan bogʼliqligini o‘rgatish hamda ularni amaliyotga tadbiq etish ko‘nikmasini hosil qilishdan iborat.